Informacja o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych w Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZ DOM” w Koszalinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Koszalinie ul. Szymanowskiego 14 75-950 Koszalin, tel. 94-31-70-320 (dalej Spółdzielnia).

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, w związku z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co wynika z zapisów ustaw:

 • z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845, z późniejszymi zmianami),
 • z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1560,
  z późniejszymi zmianami),
 • z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz.716,
  z późniejszymi zmianami),
 • z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459,
  z późniejszymi zmianami)

oraz Statutu Spółdzielni.

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Spółdzielni, np. dochodzenie roszczeń) oraz art. 6 ust 1 pkt b) RODO (do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

Spółdzielnia w ramach prowadzonej działalności przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tzw. podmiotom przetwarzającym (np. w związku z odczytem i rozliczeniem mediów, robotami konserwacyjnymi i remontowymi, usługami IT) oraz podmiotom zewnętrznym, którym dane będą przekazywane tylko w niezbędnym zakresie i na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Policja).

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celu realizacji zadań określonych w w/w przepisach, realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz przez okres związany z archiwizacją określony na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych w poniższym zakresie wynika z wymienionych wyżej ustaw oraz Statutu Spółdzielni:

 • imiona i nazwisko;
 • adres lokalu w zasobach Spółdzielni do którego przysługuje lub będzie przysługiwało jej prawo;
 • miejsce zamieszkania, adres do korespondencji jeżeli jest inny niż w punkcie 2;
 • PESEL osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób zamieszkujących w lokalu o którym mowa w punkcie 2;
 • numer telefonu oraz adres email;
 • osobę administrującą lokalem, jeżeli jest inna niż określona w punkcie 1;
 • numer rejestracyjny pojazdu (wydanie karty parkingowej)
 • numer rachunku bankowego (zwrot nadpłaty)

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez Spółdzielnię zadań ustawowych  oraz statutowych bądź realizacji umowy.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

Koszalin 25 maja 2018